Regulamin

REGULAMIN BUSINESS SPOKEN HERE

Definicje

Business Spoken Here lub BSH – projekt certyfikacji NGO prowadzony przez Certyfikującego.

Certyfikujący – Fundacja Pro NGO z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego 18, KRS: 0000846484, NIP: 6793200954.

Certyfikowany – podmiot starający się o udzielenie Certyfikatu Business Spoken Here lub jego posiadacz.

Baza BSH – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.

Certyfikat – dokument potwierdzający spełnienie określonych przez Certyfikującego kryteriów ilościowych i jakościowych, posiadający numer i datę ważności, sporządzony wyłącznie za wzorcu Certyfikującego.

Certyfikacja – proces przyznania Certyfikatu, obejmujący analizę działań Certyfikowanego na podstawie udostępnionych Informacji poufnych.

Dane poufne – dane i informacje zawarte w formularzu certyfikującym, nie podane do publicznej wiadomości.

Informacje poufne – dane i informacje na temat Certyfikowanego, udostępniane Certyfikującego w formularzu na stronie www.bshcert.pl lub drogą mailową.

§ 1. Certyfikacja

 1. Certyfikat Business Spoken Here wydaje Certyfikujący na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Celem certyfikacji  jest potwierdzenie gotowości organizacji do podjęcia rozmów biznesowych, zgodnie z przyjętą przez Certyfikowanego autorską metodologią.
 3. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udzielnie odpowiedzi  na  pytania  zawarte  w otrzymanym formularzu i spełnieniu kryteriów oceny jakościowej i ilościowej Certyfikującego. Wówczas Certyfikowany otrzyma  podsumowanie  wraz z ewentualną decyzją o przyznaniu certyfikatu.
 4. Informacje poufne w postaci formularza udostępniającego Certyfikowanemu stanowią tajemnicę Certyfikującego. Jakiekolwiek kopiowanie, zapisywanie, rejestrowanie, utrwalanie, udostępnianie, rozpowszechnianie, przekazywanie danych, itp.  jest niedozwolone. Każde naruszenie może prowadzić do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Niedopuszczalne jest udostępnianie treści formularza osobom trzecim, niezwiązanym z działalnością Certyfikowanego. Osobą uprawnioną do otrzymania danych zawartych w formularzu jest wyłącznie osoba wskazana we wniosku certyfikującym oraz współpracownicy zaangażowani w proces Certyfikacji.
 5. Dane poufne przesyłane przez Certyfikowanego stanowią informacje poufne i są przetwarzane wyłącznie na potrzeby procesu Certyfikacji (wykonanie audytów, archiwizacja stanu Certyfikowanego z dnia audytu) wyłącznie przez osoby upoważnione do przeprowadzania audytu w imieniu Certyfikującego.
 6. W przypadku niespełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych, bądź uchybienie jakiemukolwiek postanowieniu dotyczącym Danych poufnych, Certyfikowany otrzyma wytyczne od Certyfikującego, których wdrożenie u Certyfikowanego jest niezbędne do otrzymania certyfikatu lub informację o odmowie przyznania certyfikatu.
 7. Wzór certyfikatu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Certyfikat stanowi utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i podlega ochronie autorsko – prawnej.

§ 2. Rejestracja Certyfikowanego

 1. Do Certyfikacji może aplikować wyłącznie organizacja wpisana na listę organizacji pozarządowych lub przedsiębiorstwo społeczne.
 2. Formularz zgłoszeniowy udostępniony jest wyłącznie w postaci elektronicznej i opublikowany jest na stronie www.bshcert.pl
 3. W celu prawidłowej wysyłki, konieczne jest podanie wszystkich danych dostępnych w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Po złożeniu formularza zgłoszeniowego Certyfikowany otrzyma fakturę pro-forma.
 5. Po opłaceniu faktury inicjowany jest etap weryfikacji – Certyfikowany otrzymuje od Certyfikującego indywidualny kod oraz link do formularza certyfikującego.

§ 3. Czas trwania certyfikacji

 1. Czas trwania certyfikacji zależny jest od spełnienia wszystkich formalności, w tym uzyskaniu niezbędnych danych od Certyfikowanego i jest indywidulany dla każdego zgłoszenia.
 2. Szacunkowy czas na analizę zgłoszenia wynosi 14 dni, przy czym o term ten może zostać w dowolny sposób wydłużony przez Certyfikującego.

§ 4. Opłaty

 1. Cena zasadnicza certyfikacji wynosi 1000 zł netto, przy czym może zostać ona w dowolny sposób i dowolnym czasie zmodyfikowana przez Certyfikującego (akcje promocyjne, zniżki, itp.).
 2. Informacje na temat zmiany ceny certyfikacji są publikowane na stronie www.bshcert.pl lub na https://bshcert.pl/index.php/formularz-zgloszenia-ngo/
 3. Powyższa cena obejmuje:
  1. Weryfikację wniosku Certyfikowanego.
  2. Wydanie certyfikatu ważnego przez 12 miesięcy i jego wysyłkę do Certyfikowanego – w przypadku pozytywnej decyzji i spełnienia kryteriów.
  3. Rekomendacje oraz wytyczne do wprowadzenia, niezbędne do otrzymania certyfikatu – w przypadku braku spełnienia wymagań formalnych lub pozyskania zbyt małej ilości punktów.
  4. Weryfikację drugiego formularza certyfikującego (wypełnianego po przesłanych rekomendacjach)
  5. 12 miesięczną promocję w bazie BSH dostępną na www.bshcert.pl, obejmującą prezentację Certyfikowanego oraz jego atutów i możliwości współpracy.
  6. Prezentację Certyfikowanego na fanpage BSHCert.pl
  7. Przywilej uczestnictwa w dedykowanych podmiotom Certyfikowanym działaniach.
 4. W przypadku nie osiągnięcia minimalnej ilości punktów oraz nie spełnienia wymagań obligatoryjnych, trzecia i każda kolejna analiza złożonego formularza certyfikującego (wniosku) podlega opłacie w wysokości 100 złotych netto.

§ 5. Terminy

 1. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego Certyfikowany otrzyma niezwłocznie wiadomość z fakturą proformą. Na jej opłacenie ma 14 dni.
 2. Po dokonaniu wpłaty Certyfikowany otrzyma link z dostępem formularza Danych poufnych, w celu przesłania Informacji poufnych. Czas na wypełnienie formularza wynosi 14 dni.
 3. Termin rozpatrzenia prawidłowo złożonego wniosku wynosi około 14 dni przy czym termin ten może ulec zmianie w dowolnym momencie.
 4. Po przesłaniu wytycznych przez Certyfikującego po pierwszym audycie, Certyfikowany ma 30 dni na złożenie aktualizacji do prowadzonego wniosku o certyfikację. W przypadku braku uzupełnienia informacji w terminie, Certyfikujący odrzuci wniosek.

§64. Odnowienie ważności certyfikatu

 1. W celu odnowienia ważności certyfikatu, należy powiadomić o tym jednostkę Certyfikującą w terminie co najmniej 15 dni przed jego wygaśnięciem.
 2. Procedura re-certyfikacji jest taka sama jak dla każdego nowego podmiotu i podlega opłacie zasadniczej.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Certyfikujący zastrzega, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w Regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą Regulaminu.
 2. Do interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Certyfikujący.
 3. Skargi oraz zażalenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zakończenia Certyfikacji na adres e-mail: info@bshcert.pl
 4. Certyfikujący udzieli odpowiedzi zwrotnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości.

Kraków, 5.10.2020 r.

Załącznik nr. 1 – Wzór Certyfikatu